AHMET YAZIR www.dindersi66.tr.gg
  EZBER DUA VE SURELER
 

Subhaneke duası

Subhaneke allahümme

Ve bi hamdik

Ve tebarekesmuk

Ve teâlâ cedduk

Velâ ilâhe ğayruk.

 

Anlamı:

Sen tüm eksikliklerden uzaksın Allah’ım

Seni daima överim

Senin adın kutludur

Senin şanın yücedir

Senden başka ilah yoktur.

tahiyyat duası

 

Ettahiyyatü lillahi vessalavatü vettayyibat

Esselamü aleyke eyyühen nebiyyü

ve rahmetullahi ve berekatüh

Esselamü aleyna ve ala ibadillahis salihin

Eşhedü enlâ ilâhe illallah

ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh.

 

Anlamı:

Dil, beden ve mal ile yapılan ibadetlerin hepsi Allah içindir

Ey Peygamber! Allah’ın rahmeti, bereketi ve esenliği senin üzerine olsun

Selam bize ve Allah’ın iyi kullarına olsun

Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur,

yine tanıklık ederim Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.

 

allahümme salli duası

 

Allahümme salli alâ Muhammedin ve ala ali Muhammed

Kemâ salleyte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahîm

İnneke hamîdün mecid

 

Anlamı:

Allahım Hz. Muhammed’e ve O’nun yakınlarına rahmet et

Tıpkı Hz. İbrahim ve yakınlarına rahmet ettiğin gibi

Şüphesiz şanı yüce ve övülmeye layık olan yalnız sensin.

 

allahümme barik duası

 

Allahümme barik alâ Muhammedin ve ala ali Muhammed

Kema barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahîm

İnneke hamîdün mecîd.

 

Anlamı:

Allahım Hz. Muhammed’i ve O’nun yakınlarını mübarek kıl

Tıpkı Hz. İbrahim ve yakınlarını mübarek kıldığın gibi

Şüphesiz şanı yüce ve övülmeye layık olan yalnız sensin.

 

Rabbena atina duası

 

Rabbenâ âtinâ fid dünya haseneten

ve fil âhireti haseneten

ve kınâ azaben nâr

Bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.

 

Anlamı:

Ey Rabbimiz bize dünyada iyilik ver

Ahirette de iyilik ver

Bizi cehennem azabından koru

Ey merhametlilerin en merhametlisi.

 

Rabbenağfirli duası

 

Rabbenağfirlî

Ve lil valideyye

Ve lil mü’minîne

Yevme yekûmul hisab

 

Anlamı:

Ey Rabbimiz beni,

Annemi ve babamı,

İnananları bağışla

Ahirette hesabın görüleceği gün.

Kunut duaları

 

Allahümme innâ nestaînüke.

Ve nestağfiruke.

Ve nestehdîk.

Ve nü’minü bike.

Ve netûbu ileyk.

Ve netevekkelü aleyk.

Ve nüsni aleykel hayra küllehü neşküruk.

Vela nekfüruk.

Ve nahleu

Ve netruku men yefcüruk.

 

Anlamı:

Allahım biz ancak senden yardım isteriz

Senden ayıp ve kusurlarımızı örtmeni isteriz

Bizi doğru yola iletmeni isteriz

Sana inanır

Sana tövbe eder

Sana güveniriz

Bütün iyiliklerin senden olduğunu bilerek sana şükrederiz

Sana asla nankörlük etmeyiz

Senin hoşnut olmayacağın şeyleri terk edip

Senin emrini dinlemeyenlerden uzak dururuz.

 

Allahümme iyyake na’budu

Ve leke nusallî ve nescüd

Ve ileyke nes’â ve nahfid

Nercu rahmeteke ve nahşâ azâbeke

İnne azâbeke bil küffari mülhıg.

 

Anlamı:

Allahım biz ancak sana ibadet ederiz

Yalnız senin için namaz kılar ve yalnız sana secde ederiz

Sana yaklaşmak için çabalıyoruz

Rahmetini umar, Azabından korkarız

Çünkü senin azabın kâfirlere gelecektir.

 

Ayetel kürsi duası

  Bismillâhirrahmânirrahîm

·          Allâhu lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm.

·          Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm.

·          Lehû mâ fis semâvâti vemâ fil ard.

·          Men zellezî yeşfeu ındehu illâ bi iznih

·          Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm.

·          Ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâ’e.

·          Vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard.

·          Ve lâ yeûdühû hifzuhümâ.

·          Ve hüvel aliyyül azîm.

 

Anlamı:           

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla

·          Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, hayydır, kayyûmdur

(O, ezelî bir hayatla diridir, varlığı kendindendir ve her şeye O varlık vermektedir).

·          Onu ne uyku ne de uyuklama tutar.

·          Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur.

·          İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir?

·          O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir

(O'na hiçbir şey gizli kalmaz).

·          O'nun dilediği dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar.

·          O'nun kürsüsü gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır,

·          Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.

·          O, çok yücedir, çok büyüktür.

 

asr suresi

 

  Bismillâhirrahmânirrahîm

1.    Vel asr

2.    İnnel insâne lefî husr

3.    İllellezîne amenü ve amilüs salihâti

Vetevasav bil hakkı vetavasav bis sabr.

 

Anlamı:           

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla

1.     Asra yemin ederim ki

2.     İnsan gerçekten ziyan içindedir.

3.     Ancak iman edip iyi ameller işleyenler bunun dışındadır.

Onlar birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenlerdir.

1. fil sûresi

 Bismillâhirrahmânirrahîm

1.   Elem tera keyfe feale rabbüke bi-ashâbi’l-fîl.

2.   Elem yec’al keydehüm fî tadlîl.

3.   Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl.

4.   Termîhim bi-hicâratin min siccîl.

5.   Fe-cealehüm ke-asfin me’kûl.

 

Anlamı:

Esirgeyen ve Bağışlayan Allâh’ın Adıyla..

1.   Rabbinin fil sahiplerine neler ettiğini görmedin mi?

2.   Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı?

3.   Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi.

4.   kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan taşlar atıyorlardı.

5.   Böylece onları yenik ekin yaprağına çevirdi.

 

2. kureyş sûresi

 Bismillâhirrahmânirrahîm

1.   Li-îlâfi kureyş.

2.   Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf.

3.   Fe’l-ya’büdû rabbe hâze’l-beyt.

4.   Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.

 

Anlamı:

Esirgeyen ve Bağışlayan Allâh’ın Adıyla..

1.   Kureyş'e kolaylaştırıldığı;

2.   Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için;

3.   Onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan,

4.   Şu evin Rabbine kulluk etsinler.

 

3. maûn sûresi

 Bismillâhirrahmânirrahîm

1.   Eraeytellezî yükezzibü bi’d-dîn.

2.   Fe-zâlikellezî yedu’u’l-yetîm.

3.   Ve lâ yehuddu alâ taâmi’l-miskîn.

4.   Fe-veylün li’l-musallîn.

5.   Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn.

6.   Ellezîne hüm yurâûn.

7.   Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn

 

Anlamı:

Esirgeyen ve Bağışlayan Allâh’ın Adıyla..

1.   Dini yalanlayanı gördün mü?

2.   İşte o, yetimi itip kakar;

3.   Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

4.   Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,

5.   Onlar kıldıkları namazdan gâfildirler.

6.   Onlar gösteriş yaparlar.

7.   Ve en ufak bir yardımı esirgerler.

 

4. kevser sûresi

 Bismillâhirrahmânirrahîm

1.   İnnâ a’taynâke’l-kevser.

2.   Fe-salli li-rabbike ve’nhar.

3.   İnne şânieke hüve’l-ebter

 

Anlamı:

Esirgeyen ve Bağışlayan Allâh’ın Adıyla..

1.   (Resûlum!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik.

2.   Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

3.   Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

 

5. kafirun sûresi

 Bismillâhirrahmânirrahîm

1.   Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn.

2.   Lâ a’büdü mâ ta’büdûn.

3.   Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd.

4.   Ve lâ ene âbidün mâ abettüm.

5.   Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd.

6.   Leküm dînüküm ve liye dîn.

 

Anlamı:

Esirgeyen ve Bağışlayan Allâh’ın Adıyla..

1.   (Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler!

2.   Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam.

3.   Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz.

4.   Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.

5.   Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

6.   Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.

 

6. Nasr sûresi

 Bismillâhirrahmânirrahîm

1.   İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu.

2.   Ve-raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ.

3.   Fe-sebbih bi-hamdi rabbike ve’stağfirhu, İnnehû kâne tevvâbâ.

Anlamı:

Esirgeyen ve Bağışlayan Allâh’ın Adıyla..

1.   Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği zaman

2.   Ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün vakit,

3.   Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan bağışlama dile, Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

7. leheb sûresi

Bismillâhirrahmânirrahîm

1.   Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe.

2.   Mâ ağnâ anhü mâlühû vemâ keseb.

3.   Se-yaslâ nâran zâte leheb.

4.   Ve’mraetühû hammâlete’l-hatab.

5.   Fî cîdihâ hablün min mesed.

 

Anlamı:

Esirgeyen ve Bağışlayan Allâh’ın Adıyla..

1.   Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.

2.   Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.

3.   O, alevli bir ateşte yanacak.

4.   Karısı da odun taşıyıcı olarak, boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde (ateşe girecek).

 

8. ihlas sûresi

 Bismillâhirrahmânirrahîm

1.   Kul hüve’llâhü ahad.

2.   Allâhü’s-samed.

3.   Lem yelid ve lem yûled.

4.   Ve lem yekün lehû küfüven ahad.

 

Anlamı:

Esirgeyen ve Bağışlayan Allâh’ın Adıyla..

1.   De ki: O, Allah birdir.

2.   Allah sameddir (hiçbir şeye muhtaç değildir; her şey O’na muhtaçtır).

3.   O, doğurmamış ve doğmamıştır.

4.   Hiçbir şey O’na denk değildir.

 

9. felak sûresi

 Bismillâhirrahmânirrahîm

1.   Kul e’ûzü bi-rabbi’l-felak.

2.   Min şerri mâ halak.

3.   Ve min şerri ğasikın izâ vekab.

4.   Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad.

5.   Ve min şerri hâsidin izâ hased.

 

Anlamı:

Esirgeyen ve Bağışlayan Allâh’ın Adıyla..

1.   De ki: Ben, yarattığı şeylerin şerrinden,

2.   Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

3.   Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden,

4.   Ve hased ettiği zaman hased edenin şerrinden,

5.   Ağaran sabahın Rabbine sığınırım.

 

10. nâs sûresi

 Bismillâhirrahmânirrahîm

1.   Kul e’ûzü bi-rabbi’n-nâs.

2.   Meliki’n-nâs.

3.   İlâhi’n-nâs.

4.   Min şerri’l-vesvâsi’l-hannâs.

5.   Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs.

6.   Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

 

Anlamı:

Esirgeyen ve Bağışlayan Allâh’ın Adıyla..

1.   De ki: Ben, gerek cinlerden, gerek insanlardan (olsun),

2.   İnsanların göğüslerine vesveseler (kötü düşünceler) fısıldayan,

3.   sinsi vesvesecinin şerrinden,

4.   İnsanların Rabbine,

5.   İnsanların hükümranına,

6.   İnsanların ilâhına sığınırım.

 

 

Fatiha suresi

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

1.    El-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn.

2.    Er-rahmâni’r-rahîm.

3.    Mâliki yevmi’d-dîn.

4.    İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în.

5.    İhdine’s-sırâta’l-müstekîm.

6.    Sırâtallezîne en’amte aleyhim.

7.    Ğayri’l-mağdûbi aleyhim vele’d-dâllîn.

    ÂMÎN..

 

Anlamı:

Esirgeyen ve Bağışlayan Allâh’ın Adıyla..

1.   Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

2.   O, rahmândır ve rahîmdir.

3.   Din gününün sahibidir.

4.   (Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

5.   Bizi doğru yola ilet.

6.   Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna;

7.   Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil! 

 Allah’ım kabul et..

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: samet, 02.11.2012, 15:27 (UTC):
hocam allah razı olsun site çok güzel olmuş

Yorumu gönderen: nur, 15.06.2012, 10:49 (UTC):
yarın sınava gircem tüm kardeşlerim bana da dua edin dua ederken

Yorumu gönderen: Plentietend, 24.05.2011, 03:05 (UTC):
ilginc bilgiler icin tesekkurler

Yorumu gönderen::26.05.2010, 20:42 (UTC)
dindersi66
dindersi66
Kapalı

Allah (C.C.) sizlerden de razı olsun Hayati bey.

Yorumu gönderen: hayati atik, 26.05.2010, 11:36 (UTC):
Allah (C.C) sizlerden razi olsun hocam ve hemşerim...Senin sayende bilmediklerimizi kolaylıkla öğreneceğiz..saol varol..anan baban dert görmesin inşallah..

Yorumu gönderen: onur, 12.11.2008, 19:59 (UTC):
hocam bazı dualar yok burda

Yorumu gönderen: leylanur barış, 10.09.2008, 14:29 (UTC):
site çok ğüzel çok beğeniliyor ;dini bilgiler yönünden çok güzelBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Siten:
Mesajınız:

 
  Bugün 66050 ziyaretçi (141682 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=